Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Drukuj PDF

Statut Oddziału Nowosądeckiego

Kongresu Nowej Prawicy

 

1. Terenem działania Oddziału Nowosądeckiego jest obszar wyznaczonych uchwałą Zarządu Regionu Małopolskiego, tj.: powiaty: . Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski, podtatrzański.

 

2. Władzami Oddziału są:

                a. Walne Zebranie,

                b. Prezes Oddziału,

                c. Zarząd Oddziału,

                d. Komisja Rewizyjna.

 

3. Walne zebranie.

3.1 Walne zebranie członków może się odbyć w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Jeżeli Oddział liczy ponad 200 członków, to w walnym zebraniu biorą udział delegaci wybrani według ordynacji uchwalonej przez Zarząd Oddziału.

 

W trybie zwyczajnym jest zwoływane przez prezesa Oddziału na dzień przypadający nie później niż 15 miesięcy  od ostatniego walnego zebrania.

 

W trybie nadzwyczajnym prezes jest zobowiązany je zwołać w ciągu 6 tygodni na wniosek:

                a. Komisji Rewizyjnej,

                b. 20% członków Oddziału (wg. stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),

                c. co najmniej dwóch członków Zarządu.

i uwzględnić ich postulaty co do porządku obrad.

 

3.2 Warunkiem ważności walnego zebrania jest powiadomienie wszystkich członków Oddziału co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania wraz z poinformowaniem o proponowanym porządku obrad.

Spełnieniem warunku powiadomienia członka partii jest wysłanie pisemnego powiadomienia (listem na adres zamieszkania albo internetowo na podany adres mailowy) lub powiadomienie ustne(bezpośrednie, lub telefoniczne). 

 

Każdy członek Oddziału, który nie został powiadomiony, może w terminie zawitym 2 tygodni od daty walnego zebrania, zwrócić się do Sądu Naczelnego Kongresu Nowej Prawicy o unieważnienie jego postanowień.

 

3.3 Walne zebranie ważne jest w pierwszym terminie w przypadku uczestnictwa co najmniej 50% członków. W przeciwnym razie musi zostać wyznaczony drugi termin.

 

Jeśli walne zebranie odbywa się w trybie nadzwyczajnym, nie można wyznaczyć drugiego terminu wcześniej niż w tydzień po pierwszym.

 

W przypadku gdy w walnym zebraniu uczestniczy mniej niż 50% członków Oddziału, nie może ono podejmować decyzji w sprawach nie przewidzianych w sposób otwarty w proponowanym porządku obrad.
 

3.4 Walne zebranie oddziału:

a. dokonuje wyboru Prezesa oraz członków komisji rewizyjnej,

      b. dokonuje wyborów delegatów na Konwent według ordynacji uchwalonej przez Radę Główną.

                c. udziela Zarządowi absolutorium.

                d. uchwala i zmienia regulamin Oddziału, program działania Oddziału, regulamin swoich obrad.

                e. uchwala wysokość składek oddziałowych i ma prawo je umarzać.

                f. może nakazać (lub zakazać) Zarządowi Oddziału, Kół i Sekcji określone postępowanie.

                g. może uchylić decyzje Zarządu Oddziału, koła lub sekcji podjęte od ostatniego walnego
         zebrania.

                h. może rozwiązać koła i sekcje lub zawiesić ich władze.

      i.Walne zebranie Oddziału uchwala wysokość składki oddziałowej. Jest ona zbierana
          jednocześnie z odpowiednią składką centralną.

 

Punkty 4.4 d, f, g, h wymagają bezwzględnej większości głosów.

 

3.6 Odwołanie prezesa Oddziału przez nadzwyczajne walne zebranie w czasie kadencji wymaga większości 2/3 obecnych.

 

4 Prezes Oddziału:

4.1 Kieruje pracami Zarządu, reprezentuje Oddział na zewnątrz i sprawuje czynności wykonawcze.


4.2  Prezes mianuje sekretarza, skarbnika i pozostałych członków zarządu oddziału

 

5 Zarząd

5.1 Zarząd składa się minimum z prezesa Oddziału, sekretarza, skarbnika. W skład zarządu może wchodzić dodatkowo od 1do 3  członków Zarządu.

 

5.2 Zarząd wybiera spośród siebie wiceprezesa. Zastępuje on prezesa we wszystkich jego czynnościach w wypadku jego niezdolności do ich pełnienia lub z jego upoważnienia.

 

5.3 Zarząd jest władny zawierać porozumienia z innymi partiami lub organizacjami na szczeblu równorzędnym i delegować przedstawicieli do ewentualnych wspólnych ciał.

 

5.4 Kadencja prezesa i Zarządu trwa do wyboru nowego prezesa.

 

6. Komisja Rewizyjna

6.1 Komisja Rewizyjna składa się z minimum 2(maksymalnie)3 członków. Nie mogą oni być członkami zarządów Oddziału ani kół.

 

6.2 Komisja Rewizyjna bada prawidłowość gospodarki i finansów na terenie Oddziału;  przysługuje jej prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Oddziału, jego kół, sekcji itp.

 

Komisja Rewizyjna ma prawo zawiesić członków zarządów za odmowę udostępniania materiałów do czasu ich otrzymania. W przypadku uzasadnionych podejrzeń lub stwierdzenia nieprawidłowości finansowych może zawiesić członków zarządów do czasu nadzwyczajnego walnego zebrania, o które musi jednocześnie wnioskować. O każdym przypadku zawieszania Komisja Rewizyjna musi niezwłocznie zawiadomić Radę Główną.

 

6.3 Kadencja Komisji Rewizyjnej upływa z końcem kadencji Prezesa.

 

7. Ordynacja wyborcza

7.1 Wybory są tajne

 

7.2 Prezes jest wybierany bezwzględną większością głosów ważnych

W przypadku braku wyboru w I turze, przeprowadza się II turę głosowania z udziałem dwóch kandydatów o największej liczbie głosów.

 

7.3 Wybierając Komisję Rewizyjną oddaje się po jednym głosie na co najwyżej trzech kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

 

7.4 Jeśli równa liczba głosów uniemożliwia rozstrzygniecie, to powtarza się głosowanie z udziałem już tylko spornych kandydatów. Jeśli powtórne głosowanie nie da wyniku, to decyduje losowanie.

 

8. Koła

8.1 Nowe koła są powoływane uchwałą Zarządu na wniosek zainteresowanych. W przypadku odmowy Zarządu zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się do Konwentu Oddziału. Teren działania kół określa Zarząd. Wszystkie koła działające na terenie działania Oddziału są podporządkowane władzom Oddziału.

 

8.2 Pracom koła przewodzi Zarząd koła, składający się minimum z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 

8.3 Koło może działać na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Oddziału i Komisje Rewizyjną Oddziału. W razie braku regulaminu, w kwestiach nie sprecyzowanych przez Statut KNP, stosuje się odpowiednio Regulamin Oddziału.

 

8.4 Jeśli koło nie wybrało własnej komisji rewizyjnej, to rolę tę spełnia Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

8.5 Prezesi kół mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym. Dotyczy to także przedstawicieli sekcji.

 

9. Z zebrań władz Oddziału, kół i sekcji sporządza się protokół. Musi on zawierać przynajmniej: listę obecności, porządek obrad, wyniki głosowań, podjęte uchwały oraz kwestie zgłoszone do protokołu.

 

10. W przypadku łamania niniejszego Statutu każdy członek Oddziału może wnieść skargę do Sądu Naczelnego Partii.

 

11. Zmiany Statutu Oddziału dokonane przez walne zebranie wchodzą w życie w  3 miesiące po ich uchwaleniu.

 

12. Statut Oddziału wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Uchwalono w dn. 7.01.2012r.

na Walnym  Zebraniu Założycielskim Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy 

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl