Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Akcja - zbiórka podpisów w Oddziale Nowosądeckim KNP

Drukuj PDF

 

Zwracam się z prośbą zarówno do Członków, jak i do naszych Sympatyków, o aktywne włączenie się w zbiórkę podpisów na rzecz zarejestrowania listy kandydatów na posłów do PE z ramienia Nowej Prawicy – Janusza Korwin-Mikke.

 

Sprawy formalne i porządkowe:

1/ Listę na podpisy można pobrać klikając LISTA lub kontaktując się z naszymi Koordynatorami za pośrednictwem Kontaktów organizacyjnych

2/ Podpisy zbieramy dla okręgu wyborczego nr 10 (województwa małopolskie i świętokrzyskie),  czyli od osób na stałe zameldowanych w obu tych województwach.

3/ Wszystkie dane (imię i nazwisko, adres /miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, pesel) muszą być wypełnione czytelnie i bez błędów. Poza własnoręcznym podpisem, listy może wypełnić ktoś inny, np. osoba zbierająca. Miejscowość wiejską poprzedzamy kodem.

Instrukcja sczegółowa 

4/ Listy z zebranymi podpisami dostarczamy za pośrednictwem Kontaktów organizacyjnychNa odwrocie listy proszę podać imię i nazwisko oraz nr tel. osoby zbierającej podpisy.

5/ Osoby chcące łączyć zbiórkę podpisów z pracą w obwodowych komisjach wyborczych zgodnie z Komunikatem wyborczym Oddziału Nowosądeckiego proszone są o kontaktowanie się z Koordynatorami z Wykazu koordynatorów powiatowych

6/ Termin zakończenia zbiórki podpisów w Oddziale Nowosądeckim ustalam na dzień 22 marca (tj. sobota) 2014r. Mam nadzieję, że na zaplanowanym dzień później, (23 marca 2014r.) Wielkim Kongresie Prawicy w Warszawie, Oddział Nowosądecki KNP, dzięki swoim Sympatykom będzie mógł przekazać informację o pomyślnym zakończeniu zbiórki podpisów.

A więc, Obrońcy cywilizacji łacińskiej do dzieła !

 

Z poważaniem,

Andrzej Paciej

- Prezes O/Nowosądeckiego KNP

- Koordynator Oddziałowy KNP

Nasz Kandydat w Wyborach do PE 2014

Drukuj PDF

 

Szymon Jamro – krótka informacja

Urodzony w Gorlicach, lat 35, inżynier budownictwa lądowego, przedsiębiorca.

Żona Anna, ojciec sześciorga dzieci wychowywanych i kształconych systemem edukacji domowej w domu rodzinnym.

Katolik związany z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X.

Członek Stowarzyszenia "Ojcowie w obronie dzieci i integralności rodziny" 

Wielokrotnie reprezentował środowisko konserwatywnych liberałów pod wodzą Janusza Korwin-Mikke w wyborach do różnych szczebli władzy ustawodawczej. 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia:

Spot wyborczy Oddziału Nowosądeckiego UPR z roku 2009, Szymon Jamro /od 1,22min./:

 

Oddział Nowosądecki KNP

Relacja z Walnego Zebrania Oddziału Nowosądeckiego KNP

Drukuj PDF

 

         W dniu 22 lutego 2014r. odbyło się zgodnie z planem Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy.

 

        Rozpoczynając część sprawozdawczą, prezes Andrzej Paciej przypomniał, że statutowy cel KNP jakim jest odrodzenie i przywrócenie w życiu publicznym Polski norm i zasad cywilizacji łacińskiej wymaga ciężkich, systematycznych, długofalowych, moralnie godziwych działań w zakresie pracy organicznej i pracy u podstaw.

        Następnie omówił sytuację i okoliczności działania Oddziału w ostatnim okresie.       

        W części końcowej podziękował wszystkim Sympatykom i Członkom, którzy okazali pieniężną, materialną i fizyczną pomoc O/Nowosądeckiemu KNP. Szczególne podziękowania skierował prezes Andrzej Paciej pod adresem sponsorów dzięki, którym utrzymywana jest siedziba Oddziału Nowosądeckiego.

        Następnie  krótkie sprawozdania zdali Paweł Niedośpiał (skarbnik) i Tomasz Chowaniec (przewodniczący Komisji Rewizyjnej).

        Po dyskusji nad absolutorium dla Zarządu Oddziału przystąpiono do głosowania nad udzieleniem go (bądź nie) dla Zarządu Oddziału. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja skrutacyjna ogłosiła, że w głosowaniu tajnym Zarząd Oddziału uzyskał absolutorium.     

      

W toku dalszej części zebrania:

1/ Dokonano ukonstytuowania Władz Oddziału i przydziału funkcji roboczych:

a/ Zarządu Oddziału w składzie:

- Andrzej Paciej – prezes

- Krzysztof Klemczak – sekretarz /administrator strony oddziałowej i obsługa poczty/

- Paweł Niedośpiał – skarbnik /obsługa subkonta/

b/ Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Tomasz Chowaniec – przewodniczący

- Maciej Berezowski – członek

Kolega Kamil Stojek podjął się kontynuacji pełnienia obowiązków kierownika Biblioteki Feliksa Konecznego, a kol. Maciej Berezowski kontynuacji administracji oddziałowym Facebook-iem

 

2/ Uchwalono od drugiego kwartału 2014r. nową łączną składkę (oddziałową i centralną) w wysokości 25zł/m-c.

Część centralna może być przekazywana samodzielnie przez każdego członka na konto centralne partii.

 

3/ Prezes Andrzej Paciej, przekazał informację, że kandydatem z ramienia Oddziału Nowosądeckiego w wyborach do PE zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. będzie Pan Szymon Jamro (patrz zakładka Wybory 2014 - Nasz kandydat) - nr 4 na liście NP JKM w okręgu nr 10.

 

4/ Omówiono plan działania Oddziału w najbliższej przyszłości z uwzględnieniem zarysu zadań wynikających z decyzji władz naczelnych Kongresu Nowej Prawicy o wzięciu udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Po tym punkcie zakończono Walne Zebranie O/Nowosądeckiego KNP.

 

                                                                                      

Oddział Nowosądecki KNP

Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego KNP - 22/02/2014

Email Drukuj PDF

 

ZAWIADOMIENIE

 

       Na podstawie punktu 3 Statutu Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy zwołuję Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy na dzień 22.02.2014r. na godz.16.00 /I termin/; (16.15 – II termin) w siedzibie Oddziału Nowosądeckiego KNP przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3 / w Nowym Sączu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Oddziału.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Oddziału.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Prezesa Oddziału.

7. Sprawozdanie Skarbnika.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału.

10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału.

11. Wybór Komisji Rewizyjnej.

12. Uchwalenie składki oddziałowej.

13. Ustalenie działań Oddziału w roku 2014.

14. Wolne wnioski i oświadczenia.

15. Zamknięcie obrad.

 

                                                                

Z poważaniem

Andrzej Paciej

Prezes Oddziału Nowosądeckiego KNP

Komunikat wyborczy O/Nowosądeckiego KNP

Email Drukuj PDF

       W związku z decyzją Władz Kongresu Nowej Prawicy o wzięciu udziału w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego,  Oddział Nowosądecki KNP przystępuje (na obszarze statutowego umocowania Oddziału) do aktualizacji bazy danych osób chętnych do pomocy w akcji zbórki podpisów i pracy w obwodowych komisjach wyborczych oraz koordynacji tych działań na poziomie gminy (tzw. Koordynatora Gminnego), a także w innych formach wsparcia.

        Na naszej stronie WWW w zakładce "Wykaz Koordynatorów Powiatowych" (w sekcji Wybory 2014), zamieszczamy wykaz Koordynatorów Powiatowych (KP) wraz z wykazem gmin, liczbą obwodowych komisji wyborczych  w danej gminie oraz Koordynatorem Gminnym (KG) - o ile taki istnieje. Zamieściliśmy także linki, które odsyłają do wykazu Obwodowych Komisji Wyborczych w konkretnej gminie.

        Gorąco prosimy naszych Sympatyków o włączenie się w ten istotny wątek pracy organizacyjnej Kongresu Nowej Prawicy.

        Przypominamy, że zgłoszenie kandydata do pracy w obwodowej komisji wyborczej wymaga zameldowania na terenie gminy, w której ta komisja się znajduje.

Wymagane w tym zakresie dane to: imię/imiona (jak w dowodzie osobistym) i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr dowodu osobistego, nr tel..

 

Z poważaniem

Andrzej Paciej

- Prezes O/Nowosądeckiego KNP

- Koordynator w okręgu sejmowym nr 14

Strona 36 z 39


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl